Vedtekter for FMM

Vedtatt ved avstemming blant medlemmene.

Gjelder fra 13.02.16

§ 1. Navn

Nettverkets navn er Foreldrenettverk mot mobbing, forkortet FMM, og er et landsomfattende nasjonalt nettverk.

§ 2. Formålsparagraf

Nasjonalt foreldrenettverk mot mobbing har som sitt overordnete mål at det skal etableres ordninger og systemer i Norge slik at elever som opplever utrygt læringsmiljø og mobbing i norsk skole skal få den hjelpen de trenger, og at elevers rettssikkerhet er ivaretatt. FMM er partipolitisk uavhengig. Gjennom vår virksomhet og i samarbeid med andre aktører og organisasjoner skal den overordnete målsettingen realiseres. FMM skal ikke veilede foreldre og foresatte i enkeltsaker, men skal jobbe på systemnivå.

§ 3. Medlemskap

Medlemskap er åpent for alle foreldre, foresatte og ellers personer i nære relasjoner til barn som har opplevd mobbing og krenkelser i sitt læringsmiljø, elever som har opplevd å ikke ha sine rettigheter ivaretatt som elever i norsk skole. Man blir medlem ved å melde seg inn i gruppen på Facebook, eller ved å samtykke til å stå på gruppens medlemsliste med oppgitt navn, bosted, alder og e-post. Medlemmer kan ikke uttale seg til media på vegne av nettverket, eller sende henvendelser på vegne av nettverket. Medlemmene kan støtte og hjelpe hverandre og utveksle erfaringer, og medlemmene kan gi innspill til saker styret bør jobbe med på vegne av foreldrenettverket.

§ 4. Styre

FMM’s virksomhet ledes av et arbeidende styre bestående av en leder, og to styremedlemmer, med to varamedlemmer. Styrets medlemmer velges første gang i 2016 ved avstemming digitalt på nettverkets Facebook gruppe. Videre velges styret årlig ved digital avstemming i et egnet digitalt verktøy.

Styret tiltrer umiddelbart. Styret kan treffe gyldige avgjørelser når minst to tredjedeler av medlemmene deltar. Avgjørelser treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styret konstituerer seg selv og velger leder og eventuelt sekretær. Det er i utgangspunktet kun styreleder som uttaler seg til media, dersom ikke noe annet er avtalt.

Styret har det overordnende ansvaret for virksomheten, blant annet for:

* Virkeliggjøring av overordnet målsetting

* Årlig legge fram en tretrinns plan for ferdigstillelse av virksomhetsplan, i en prosess hvor medlemmene gis anledning til å medvirke til virksomhetsplan før ferdigstillelse.

* Formidle til, kontakt og samarbeid med sentrale myndigheter, storting, regjering, fylkesmenn og andre på vegne av medlemsmassen og i tråd med godkjent virksomhetsplan

De to varamedlemmene fungerer som valgkomite, og valgkomiteen styrer valg av nytt styre som skal skje årlig. Ansvar for dette har valgkomiteen.

§ 7. Møter og protokoll

Innkalling til alle møter skal skje skriftlig. Det skal føres protokoll fra AU møter og styremøter. Protokoll signeres ikke, men godkjennes i starten av påfølgende møte. Møtene avholdes ved hjelp av digitalt verktøy eller per telefon. Protokollene gjøres tilgengelig for medlemmene.

§ 8. Vedtektsendringer

Forslag til vedtektsendringer behandles på ordinært eller ekstraordinært landsmøte og må være nevnt i innkallingen. Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer i saken på landsmøtet. Vedtektsendringer skal angi ikrafttredelsesdato.

§ 9. Eksklusjon

Enkeltmedlemmer som motarbeider FMM`s formål, virksomhet eller vedtekter, kan fratas medlemskapet. Innstilling om eksklusjon behandles av styret, hvor det kreves

2/3 flertall for et vedtak om eksklusjon. Endelig vedtak gjøres av styret med 2/3 flertall.

Styrets vedtak kan ankes til Årsmøtet.

§ 10. Oppløsning

Vedtak om oppløsning av FMM krever enstemmig vedtak fra styret, og videre 2/3 flertall i avstemming blant medlemmene. Avstemmingen skal gjøres tilgjengelig for alle medlemmer, og innenfor en rimelig tidsfrist. Skriftlig materiale og protokoller tilfaller offentlig arkiv.

Advertisements